Menu Close

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

1 Rekisterin nimi  Hack the Script -hankkeen henkilörekisteri  
2 RekisterinpitäjäNimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
 Yhteystiedot:
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1) Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000  
 Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö
Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Rehtori-Toimitusjohtaja

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:
Nimi: Johanna Wartio
Tehtävä: Projektipäällikkö
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: johanna.wartio@metropolia.fi  

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot:
Nimi: Hanna-Maija Aarnio
Tehtävä: Projektituottaja
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: hanna-maija.aarnio@metropolia.fi  
3 TietosuojavastaavaTietosuojavastaava:
Metropolian tietosuojavastaava, Tuulia Aarnio  
 Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Puhelin: +358 40 844 0690
Sähköposti: tuulia.aarnio@metropolia.fi, tietosuojavastaava@metropolia.fi
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperusteHenkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Metropolia Ammattikorkeakoulun Hack the Script -hankkeen henkilörekisterin ja sen sisältämien henkilötietojen käyttötarkoitus on toteuttaa laadukkaita palveluita Hack the Script- hankkeessa.

Hack the Script -hankkeen henkilörekisterin tarkoituksena on tiedottaa audiovisuaalisen alan nuoria työnhakijoita sekä samalla alalla toimivia työntantajia. Hankerekisteriin kerättyjä henkilötietoja käytetään pääasiassa hankkeen toiminnasta viestimiseen ja nuorten työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen. Hack the Script -hankerekisteriä käytetään myös hankkeessa järjestettävistä tapahtumista, koulutuksesta ja piloitoinneista tiedottamiseen.

Hack the Script -hankerekisteriä täydentää seuraavat Metropolian rekisterinpitäjyyden alle kuuluvat henkilörekisterit tietosuojaselosteineen:

1. Työ- ja elinkeinoministeriön edellyttämä, mutta Metropolian rekisterinpitäjyyden alle kuuluva Metropolian ESR Henkilö -hankkeisiin liittyvä henkilörekisteri. Mainittua rekisteriä koskee myös Työ- ja elinkeinoministeriön yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja ”ESR henkilö” -rekisteri.

2. Metropolian projekti- ja hanketoiminnan hallintarekisteri Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: Metropolia Ammattikorkeakoulun Hack the Script -hankkeen henkilörekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun.  
5 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edutMetropolia Ammattikorkeakoulun Hack the Script -hankkeen henkilörekisterin tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.  
6 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistäMetropolia Ammattikorkeakoulun Hack the Script -hankkeen henkilörekisterin rekisteröityjä ovat Metropolian projektissa työskentelevät työntekijät, projektin yritys- ja muiden yhteistyökumppaneiden edustajat sekä nuoret työtä hakevat käsikirjoittajat.  

Metropolia Ammattikorkeakoulun Hack the Script -hankkeen henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:  

PERUS- JA YHTEYSTIEDOT
Perustiedot: etunimi(t), sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tieto, ammattinimike, koulutus, mitä yritystä/organisaatiota henkilö edustaa

EURA2014 HENKILÖTIETOJÄRJESTELMÄ
Euroopan sosiaalirahaston edellyttämät osallistujien henkilötiedot (aloitus- ja lopetuslomakkeiden tiedot) tallennetaan EURA2014-henkilötietojärjestelmään  

ASIAKKUUDEN JA YHTEISTYÖN HOITAMISEEN JA YHTEYDENPITOON LIITTYVÄT TIEDOT:
Hankkeen palveluiden tilaus- ja peruutustiedotPalautteetTapahtumien audiovisuaaliset taltioinnit esim. Zoomilla  

VERKKOKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT TIEDOT:
Verkkosivuston hackthescript.fi käytöstä havainnoidut ja johdetus tiedotHack the Script -hanke kerää muun muassa evästeiden avulla tietoa sivuston käyttäjistä. Eväste on käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron, ja tällä evästeellä ei vahingoiteta päätelaitetta.Sivustojen käytöstä voidaan tilastoida muun muassa käyttäjämäärä, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut. Näiden tietojen avulla yksittäinen käyttäjä ei ole yksilöitävissä.  

HANKKEEN VERKKOSIVUT:
Yhteydenottolomakkeella kerätään seuraavat tiedot:
nimi, sähköposti, koulutus, työpaikka ja viimeisin työprojekti  
7 Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteetHenkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.  
8 Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmätMetropolia Ammattikorkeakoulun Hack the Script -hankkeen henkilörekisterissä olevia tietoja käsitellään seuraavilla eri tietojärjestelmillä, sovelluksilla, ohjelmistoilla ja sähköisillä palveluilla.

Metropolian sähköpostijärjestelmä
Sähköpostiviestintään käytetään Metropolian Microsoft Outlook Exchange -sähköpostijärjestelmää. Metropolian sähköpostijärjestelmä toimii Metropolian omalla palvelimella Suomessa.  

Microsoft Teams -verkkokokoustyöväline
Projektin sisäisenä viestintävälineenä voidaan käyttää Microsoft Teams -verkkokokoustyövälinettä.  

Zoom-verkkokokoustyöväline (Funet Miitti/NORDUnet, palveluntarjoajana CSC Oy)
Projektin sisäisenä viestintävälineenä voidaan käyttää Zoom -verkkokokoustyövälinettä. Metropoliassa on käytössä Tieteen tietotekniikan keskus – IT Center for Science – CSC:n Funet Miitti (Zoom)-palvelu. Palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä näin ollen ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. Lisäksi NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa, NORDUnetin omaan käyttöön varatuissa palvelinympäristöissä. Nämä palvelimet sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palveluista on myös sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa ottaen huomioon eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset.  

Turvaposti (Deltagonin sec@gw -turvapostiratkaisu)
Sec@gw -turvapostiratkaisua käytetään arkaluonteista henkilötietoa ja salassa pidettäviä asiakirjoja sisältävien sähköpostien lähettämiseen Metropolian ulkopuolelle ja vastaanottamiseen Metropolian ulkopuolelta, mikäli tähän ilmenee tarvetta.  

Microsoft O365 Forms -kyselytyökalu ja Microsoft OneDrive
Microsoft Forms -kyselytyökalua voidaan käyttää projektissa muun muassa palautekyselyjen tekemiseen. Microsoft OneDrive -ohjelmaa voidaan käyttää hankkeen asiakirjojen, kuten kokousasiakirjojen, jakamiseen kumppaniverkostossa.  

Instagram -työväline
Metropolian Hack the Script -projektissa tuotettuja kuvia/videoita voidaan tallentaa Instagram-työvälineen avulla Hack the Script -hankkeen Instagram-tilille. Niihin ei kerätä henkilötietoja ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.  

Facebook -työväline
Metropolian Hack the Script -hankkeessa tuotettuja videoita/kuvia/tiedotteita voidaan tallentaa Facebook-työvälineen avulla Hack the Script -hankkeen Facebook-tilille. Niihin ei kerätä henkilötietoja ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.
9 Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutuksetMetropolian Hack the Script -hankkeen sisältämiin tietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä.  

Henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu Metropoliassa seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:  

Microsoft Corporation ja Microsoft Teams
Projektin sisäisenä viestintävälineenä voidaan käyttää Microsoft Teams -verkkokokoustyövälinettä.  

Tieteen tietotekniikan keskus – IT Center for Science – CSC Oy ja Zoom-verkkokokoustyöväline (Funet Miitti/NORDUnet, palveluntarjoajana CSC Oy)
Projektin sisäisenä viestintävälineenä voidaan käyttää Zoom -verkkokokoustyövälinettä. Metropoliassa on käytössä Tieteen tietotekniikan keskus – IT Center for Science – CSC:n Funet Miitti (Zoom)-palvelu. Palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä näin ollen ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. Lisäksi NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa, NORDUnetin omaan käyttöön varatuissa palvelinympäristöissä. Nämä palvelimet sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palveluista on myös sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa ottaen huomioon eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset.  

Leijonaverkot Oy (osa Erillisverkot -konsernia, ent. Deltagon Group Oy) ja turvaposti (Deltagonin sec@gw -turvapostiratkaisu)
Sec@gw -turvapostiratkaisua käytetään arkaluonteista henkilötietoa ja salassa pidettäviä asiakirjoja sisältävien sähköpostien lähettämiseen Metropolian ulkopuolelle ja vastaanottamiseen Metropolian ulkopuolelta, mikäli tähän ilmenee tarvetta.  

Microsoft Corporation ja Microsoft O365 -alustapalvelut (Forms ja OneDrive) Microsoft Forms -kyselytyökalua voidaan käyttää projektissa muun muassa palautekyselyjen tekemiseen. Microsoft OneDrive -ohjelmaa voidaan käyttää hankkeen asiakirjojen, kuten kokousasiakirjojen, jakamiseen kumppaniverkostossa.  
10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin  Metropolian Hack the Script -hankkeen henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.  
11 Henkilötietojen säilyttämisaikaMetropolian Hack the Script -hankkeen henkilörekisterin kerätyt ja rekisterin piirissä käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä lähtökohtaisesti viiden vuoden ajan. Säilytysaika perustuu rahoittajan velvoitteeseen.  

Säilytysajan määräytymisessä on otettu huomioon mm. seuraava sääntely: – EU:n yleinen tietosuoja-asetus (”GDPR”, 2016/679) – Tietosuojalaki (1050/2018) – Ammattikorkeakoululaki (932/2014) – Kansallisarkiston päätös säilytysajoista – AMK:ita koskeva päätös (AL/20757/07.01.01.03.02/ 2016)  
12 Rekisteröidyn oikeudetRekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.  

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).  

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:  
Metropolian Myllypuron kampus Myllypurontie 1, 00920 Helsinki  
Metropolian Arabian kampus Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki  
Metropolian Myyrmäen kampus Leiritie 1, 01600 Vantaa  

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:  
Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.) Myllypurontie 1, 00920 Helsinki    

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tuulia.aarnio@metropolia.fi, tietosuojavastaava@metropolia.fi).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.  

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:  

Rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;

käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.  

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.  

C. Oikeus tietojen poistamiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:  

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;

rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;

tai henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.  

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.  

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

Soveltuu osittain. Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklalla on otettu käyttöön uusi rekisteröidyn oikeus: oikeus omien tietojen itselleen saamiseen ”jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa” sekä edelleen oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen. Oikeuden tarkoituksena on lisätä rekisteröityjen vaikutusmahdollisuuksia omien henkilötietojensa suhteen, koska se helpottaa henkilötietojen siirtämistä tai kopioimista tietojärjestelmäympäristöstä toiseen (omiin järjestelmiin, mahdollisuus tallentaa omat tiedot itselleen omaa henkilökohtaista käyttöä varten tai ryhtyä tallentamaan omat tiedot luotettavien kolmansien osapuolten hallinnoimiin järjestelmiin). Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen täydentää tässä suhteessa oikeutta saada pääsy omiin tietoihin.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen tarkoittaa myös rekisteröidyn oikeutta saada itseään koskevat rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa siten, että rekisteröity voi helposti siirtää kyseiset tiedot järjestelmästä toiseen toiselle rekisterinpitäjälle. 

Tiedot voidaan siirtää rekisteröidyn pyynnöstä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista (20 artiklan 2 kohta). Rekisterinpitäjiä kannustetaan kehittämään yhteentoimivia muotoja, jotka mahdollistavat tietojen järjestelmästä toiseen siirtämisen, luomatta kuitenkaan rekisterinpitäjille velvoitetta hyväksyä tai ylläpitää tietojenkäsittelyjärjestelmiä, jotka ovat teknisesti yhteensopivia.  

Huomioitavaa yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklassa on se, että vain sellaiset henkilötietojen käsittelytoimet kuuluvat tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen koskevan oikeuden soveltamisalaan, jos ne perustuvat: – rekisteröidyn suostumukseen (6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla, jos on kyse erityisistä henkilötietoryhmistä) – tai sopimukseen, jossa rekisteröity on osapuolena (6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla).  

Eli yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla tulee ottaa huomioon, jos henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on joko rekisteröidyn antama suostumus tai tarpeellisuus sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Oikeus koskee vain rekisteröidyn itsensä rekisterinpitäjälle toimittamia henkilötietoja.  

Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen pyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.  

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisteristerinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.  
13 Rekisteröidyn vastustamisoikeusEU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.   Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.    
14 Oikeus peruuttaa suostumusMikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.  

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.  
15 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleRekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.  

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:  

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki  
Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Kirjaamo: + 358 29 566 6768
Sähköposti: tietosuoja@om.fi  
16 Rekisterin suojauksen periaatteetYleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.  

Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.  

Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.  

Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.  

Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.  

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.  

Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.  

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.  

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.  
17 Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset (tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu)Metropolia Ammattikorkeakoulun Hack the Script -hankkeen henkilörekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.  

– Metropolian Hack the Script -hankkeen henkilörekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallitaan Hack the Script -hankkeen toimintaa.  

– Metropolian Hack the Script -hankkeen henkilörekisterin ei kenenkään ole pakko liittyä  

– Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.    
18 Automaattinen päätöksenteko ja profilointiMetropolia Ammattikorkeakoulun Hack the Script -hankkeen henkilörekisterin ja sen sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.
EN